Η Συμβολή της Ε.Ε.

Τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε. προτείνει και υιοθετεί μία σειρά από μέτρα για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε. αποδίδει σημαντικό ρόλο στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής και κυρίως στους Φορείς Επιβολής του Νόμου, σχεδιάζοντας και χρηματοδοτώντας δράσεις για την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, τη δικτύωση και γενικότερα την ενδυνάμωση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου.  Ειδικότερα, ανάμεσα στα μέτρα της Ε.Ε., μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται:

 • Η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία μέσω του διαδικτύου.
 • Η εκπαίδευση, ενίσχυση των δυνατοτήτων και εμπλοκή των επαγγελματιών πρώτης γραμμής από διαφόρους τομείς.
 • Η περαιτέρω υποστήριξη της έρευνας για τις τάσεις και τις προκλήσεις της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης στην τρομοκρατία.
 • Η εκπαίδευση των επαγγελματιών στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.
 • Η ενίσχυση της στοχευμένης έρευνας για τις τάσεις της ριζοσπαστικοποίησης και την αξιολόγηση των υπαρχουσών βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να διαχυθούν.
 • Η Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της συνεργασίας των επαγγελματιών πρώτης γραμμής (συνοριοφύλακες, τελωνειακοί υπάλληλοι, λιμενικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κλπ) σε θέματα αναγνώρισης και διαχείρισης τρομοκρατών και ριζοσπαστικοποιημένων ιδιωτών και ομάδων.
 • Η αξιοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την προσέγγιση των νέων ανθρώπων.
 • Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής για τον εντοπισμό σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης της αστυνομίας με τις τοπικές κοινωνίες.
 • Η Καταπολέμηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας και της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.
 • Η Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και την Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» στηρίζεται τόσο στις εθνικές επιταγές όσο και στη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη των παραπάνω δράσεων.