Π.Ε. 7: Διάχυση- Δημοσιότητα

Το τελευταίο Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τη διάχυση και τη δημοσιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, των δύο εκπαιδευτικών εγχειριδίων, των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εν γένει της Δράσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού, καθώς και ειδικών ομάδων στόχων. Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν:

  • Τη δημιουργία Ειδικής Ιστοσελίδας.
  • Τη διεξαγωγή πέντε (5) Ενημερωτικών Ημερίδων στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στις πόλεις της Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης και Χανίων.
  • Τη διανομή Προωθητικού- Ενημερωτικού Υλικού (Φυλλάδια –Αφίσες) της Δράσης.
  • Τη δημοσίευση των δύο εκπαιδευτικών εγχειριδίων, των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης, και εν γένει της Δράσης σε επιστημονικά και ενημερωτικά περιοδικά και καθημερινά έντυπα.
  • Την παρουσίαση της Δράσης σε δύο (2) Συνέδρια του Εξωτερικού με σκοπό τη μεγιστοποίηση της διάχυσης της Δράσης και την ανταλλαγή και αξιοποίηση των καλών πρακτικών.
  • Τη διοργάνωση ενός (1) Συνεδρίου Λήξης στην Αθήνα.