Π.Ε. 4.1: Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει τη μορφή ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (PowerPoints), υποστηρικτικών κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού με προσομοιωμένα σενάρια με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις εκπαιδεύσεις, ενώ θα λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό προπαρασκευαστικά στο τελικό συγγραφικό προϊόν που θα αποτελείται από τα δύο (2) εκπαιδευτικά εγχειρίδια.. Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης των «επιστρεφόντων» αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών, τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης των μεταναστών και προσφύγων καθώς και τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης στα σωφρονιστικά καταστήματα. Το διδακτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές εκπαιδεύσεις του ΚΕΜΕΑ.