Π.Ε. 2.2: Δείκτες αναγνώρισης και αξιολόγησης από τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό

Το μεθοδολογικό πλαίσιο αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνου από τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό θα βασιστεί στη δημιουργία δεικτών για την έγκαιρη αναγνώριση σημαδιών ριζοσπαστικοποίησης εστιάζοντας σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στους επιστρέφοντες και β) στα σωφρονιστικά καταστήματα και στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Οι δείκτες θα στηρίζονται σε εξωτερικά/εμφανή σημάδια ριζοσπαστικοποίησης, απαντώντας στο ερώτημα «τι πρέπει να παρατηρήσει ένα στέλεχος των Φορέων Επιβολής του Νόμου στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου και πώς θα πρέπει να αξιολογήσει αυτή την παρατήρηση του;». Για την προετοιμασία του μεθοδολογικού πλαισίου και των δεικτών θα χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενα ερευνητικά έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ε.Ε., καθώς και η συλλογή βέλτιστων πρακτικών του Radicalization Awareness Network (RAN).