Π.Ε 1: Μελέτη καταγραφής των αναγκών των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού

Το Πακέτο Εργασίας αφορά στη διεξαγωγή μελέτης καταγραφής των αναγκών του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου αναφορικά με την αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Ειδικότερα, η έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα αιχμής όπως είναι οι «επιστρέφοντες», η πόλωση που μπορεί να οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση, οι υφιστάμενες συνθήκες στα σωφρονιστικά καταστήματα και στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, το διαδίκτυο, καθώς και σε ειδικότερες περιπτώσεις όπως είναι τα ανήλικα παιδιά και η διαχείριση του τραύματος. Η μελέτη θα εστιάσει στις ανάγκες που έχει το προσωπικό των Φορέων Επιβολής του Νόμου στα προαναφερθέντα ζητήματα και θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης στη λογική της συνακολουθίας, όπως περιγράφεται στα πακέτα εργασίας που ακολουθούν.