ΠΕ 0: Διοίκηση, Συντονισμός και Αξιολόγηση Έργου

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στη διοίκηση και το συντονισμό των εργασιών για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων της δράσης καθώς και την αξιολόγηση της δράσης.