Μεθοδολογία και Καινοτομία

Ως μεθοδολογία υλοποίησης επιλέχθηκε ένα πετυχημένο μοντέλο που εφαρμόζεται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για τη συμμετοχή του σε πληθώρα χρηματοδοτούμενων δράσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η κάθε ενότητα εργασίας έχει προταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί μια δράση με διακριτά παραδοτέα, η οποία όμως λαμβάνει υπόψη της και την εξέλιξη του έργου. Οι ενότητες εργασίας μεταξύ τους είναι πλήρως συμπληρωματικές και στοχεύουν στην ενδυνάμωση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Για την προετοιμασία του μεθοδολογικού πλαισίου  θα χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές από άλλα ερευνητικά έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ε.Ε., καθώς και η συλλογή βέλτιστων πρακτικών του RAN.

Ειδικότερα θα αναπτυχθεί μία πρότυπη μεθοδολογία υλοποίησης της Δράσης που θα στηριχθεί σε τέσσερις (4) βασικές ενέργειες:

  • Ε1: Η διερεύνηση των αναγκών των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Ε2: Η αναγνώριση και η αξιολόγηση της ενδεχόμενης απειλής από την ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία στην Ελλάδα.
  • Ε3: Η Εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Ε4: Η ενίσχυση της Δι- υπηρεσιακής συνεργασίας του εμπλεκομένου προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου και της ετοιμότητας του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση περιστατικών κρίσης.