Στόχοι

Η Δράση «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, στην ενδυνάμωση, και ευρύτερα στην ενίσχυση  του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση, την πρόληψη της βίαιης κλιμάκωσης, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η καταγραφή των αναγκών των Φορέων επιβολής του Νόμου για την αναγνώριση και την αξιολόγηση της απειλής και των κινδύνων από τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία, η προετοιμασία και η διενέργεια εργαστηρίων για το προσωπικό των Φορέων επιβολής του Νόμου, η δημιουργία ειδικού μεθοδολογικού πλαισίου για την εκτίμηση και την αξιολόγηση κινδύνου, η δημιουργία παιχνιδιού προσομοίωσης, η προετοιμασία ειδικών δεικτών αναγνώρισης, ερωτηματολογίων αναγνώρισης, καθώς και τεχνικών αποδελτίωσης, η προετοιμασία και η διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας και η προετοιμασία και η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης.

Ειδικότερα, οι Στόχοι της Δράσης είναι:

  • Η διερεύνηση των αναγκών των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η ενίσχυση της Δι-υπηρεσιακής συνεργασίας του εμπλεκομένου προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου.
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της απειλής από την ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η αξιολόγηση της απειλής από την ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία στην Ελλάδα.
  • Η Εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η ενίσχυση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την έγκαιρη αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η αναγνώριση της ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία στις φυλακές, στους χώρους φιλοξενίας αλλοδαπών, στο διαδίκτυο κ.ά.
  • Η μείωση του κινδύνου και η πρόληψη της βίαιης κλιμάκωσης της ενδεχόμενης ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
  • Η ενίσχυση της ετοιμότητας του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση περιστατικών κρίσης.