Σκοπός

Τα τελευταία χρόνια, η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό λαμβάνει κρίσιμες διαστάσεις. Οι ιδεολογίες που αποτελούν έμπνευση για τις εξτρεμιστικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως συνεχώς διευρύνονται περιλαμβάνοντας τον θρησκευτικά υποκινούμενο εξτρεμισμό και τις διάφορες μορφές της ιδεολογικής υποκίνησης στη βία (ακροαριστερές, αναρχικές, ακροδεξιές, εθνικιστικές και αποσχιστικές ιδεολογίες). Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών και μετεξελίξεων είναι οι τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές δράσεις να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να προβλεφθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις παραδοσιακές πρακτικές πρόληψης και καταστολής περιοριστικά αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση αυτών των αναδυόμενων απειλών. Οι αδυναμίες αυτές καθιστούν πλέον πρόδηλη την ανάγκη αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτιών του προβλήματος, μέσω μίας διευρυμένης προσέγγισης που θα στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση, πρόληψη και παρέμβαση μιας ευρείας ομάδας δρώντων, καθώς και της ίδιας της κοινωνίας. Στην εποχή των ασύμμετρων απειλών και κινδύνων για την ασφάλεια, την ελευθερία και την καθημερινή ζωή των πολιτών μας είναι ανάγκη η προσαρμογή μας σε μία σύγχρονη φιλοσοφία αστυνόμευσης- στηριζόμενης σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στην έγκαιρη αναγνώριση, στην εκτίμηση κινδύνων και στην πρόληψη, ως απάντηση στις καθημερινές αιτίες ανασφάλειας και πηγές απειλών και κινδύνων για τους πολίτες. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, η Ε.Ε. αποδίδει σημαντικό ρόλο στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής και κυρίως στους Φορείς Επιβολής του Νόμου, σχεδιάζοντας και χρηματοδοτώντας δράσεις για την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση, τη δικτύωση και γενικότερα την ενδυνάμωση του προσωπικού των Φορέων Επιβολής του Νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ως φορέας έρευνας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την μελέτη και την αντιμετώπιση του φαινόμενου της Ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία, ανέλαβε την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Ενίσχυση των Φορέων Επιβολής του Νόμου για την Αναγνώριση και Καταπολέμηση της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού». Το Έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας (2014-2020) και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους, με ημερομηνία έναρξης την 1-7-2018 και λήξης την 15-9-2020.