Π.Ε. 5: Δέκα (10) εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό των Φορέων Επιβολής του Νόμου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αφορούν τη χρήση του μεθοδολογικού πλαισίου, των ειδικών δεικτών, και του παιχνιδιού προσομοίωσης που θα προκύψουν από τα αντίστοιχα Πακέτα Εργασίας για την αναγνώριση και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στο βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν δέκα (10) εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  διακόσιους-πενήντα (250)  εκπρόσωποι φορέων επιβολής του νόμου.

Οι ωφελούμενοι μέσω των εμπλουτισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πετύχουν τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.